Đối tác‎ > ‎

công trình Nhà máy Trí nguyên Dak Nông

HẠNG MỤC THI CÔNG:
Toàn bộ nhà máy quay trụ điện các kích thước
Chủ đầu tư: CTY TNHH Trí Nguyên - Dak Nông
 Giai đoạn 1      Giai đoạn 2
- Xây dựng cơ bản
- Lắp đặt thiết bị
- Thử nghiệm    
 - Bàn giao
 - Chuyển giao công nghệ
 - Vận hành nhà máy
https://sites.google.com/site/congnghiephutrovn/doi-tac/cong-trinh-nha-may-tri-nguyen-dak-nong/Tringuyen_Daknong_GD1.jpg?attredirects=0